PRAVIDLA SOKOLSKÉHO BĚHU REPUBLIKY

 

 

 

PRAVIDLA

Do seriálu běžeckých závodů Sokolský běh republiky (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2024 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "Závody".

 

POŘADATEL

Pořadatelem závodů Sokolský běh republiky je T. J. Sokol Čertovka., Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L 72923, IČ: 08802106.

 

MARKETINGOVÝ PARTNER

Exkluzivním marketingovým partnerem Sokolského běhu republiky je Raul, s.r.o., Elišky Krásnohorské 12/5, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 54464, IČ: 25608673, DIČ: CZ25608673.

 

REGISTRACE

- Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele a/nebo v místě určeném Pořadatelem.

- Děti od 15 do 18 let (ročník 2006–2009) se mohou účastnit pouze hlavního závodu a platí startovné na hlavní závod. 

- Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti mladší 15 let (ročník 2010 včetně a výše). 

- Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet Pořadatele v plné výši, a to buď hotově, převodem nebo platební kartou.

- Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti pracovních dnů od registrace, bude přihláška stornována. 

- Od 14. 10. je možná platba pouze kartou. Registrace končí 24. 10. o půlnoci. Nejpozději do 25. 10. musí být však startovná v plné výši připsána na účet pořadatele. Registrace do Pražského závodu je možná do 26. 10. do půlnoci.

- V rámci online registrace lze zakoupit závodnické tričko (pro dospělé i děti) v ceně, která je uvedena při registraci. Závodnické tričko je nutné zvolit při online registraci na závod. Velikost trička objednaného při online registraci nelze změnit. Trička je možné si v regionech objednat do 18. 10.

- Startovné je nevratné.

- Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

- Registrace v místě závodu je možná pouze do naplnění kapacity závodu. Pokud lokální pořadatel umožní start účastníkům nad nastavenou kapacitu Závodu, tito účastníci nemají nárok na Startovní balíček a účastnickou medaili v cíli a musí uhradit startovné určené Pořadatelem.

 

ÚROVNĚ ZÁVODŮ

- Závody se dle nastavené velikosti rozdělují do tří úrovní: BĚH, ZÁVOD, VELKÝ ZÁVOD.

- Pro různé úrovně závodů jsou různé povinnosti lokálních pořadatelů:

1. BĚH – lokální pořadatel nemá povinnost uspořádat závod, tedy měřit čas ani určovat pořadí závodníků, musí ale dodat přehled účastníků, kterým samozřejmě náleží účastnická medaile.

2. ZÁVOD –čas nemusí být měřen časomírou.

3. VELKÝ ZÁVOD – povinnost měření času časomírou.

- Úroveň daného závodu je uvedena na stránkách jednotlivých závodů, a to včetně podrobností, které se lokální pořadatel rozhodl realizovat nad rámec výše uvedených povinností.

 

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

- Účastníci mladší 15 let (ročník 2009) se mohou hlavního závodu zúčastnit POUZE se souhlasem odpovědného zástupce.

- Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

- Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a v případně využití čipové metody měření času i řádně upevněn elektronický čip.

- Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

- Pořadatel závodu neručí za odložené věci.

- U pražského závodu pořadatel závodu zajišťuje úschovnu a šatnu.

- Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.

- Pořadatel seriálu Sokolský běh republiky si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (dále jen: Kodex). Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.

- Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určené pořadatelem.

- Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

- Účastník pražského závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.

- Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

- Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

- Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

- Je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať.

- Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě hlavních závodů v jednotlivých městech kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem.

- V případě, že rodiče fyzicky pomůžou svým dětem k absolvování závodu (držení za ruku, táhnutí dítěte do cíle apod.), bude závodníkovi bude přičtena penalizace 20 sekund a může mu hrozit i případné vyřazení z výsledkové listiny.

- Občerstvení pro závodníky bude podáváno, v cíli a v zázemí.

- Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Čistý čas od proběhnutí startem bude uveden jen u závodů. Které mají časomíru.

- Ceny pro vítěze nejsou právně vymahatelné.

- Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.behrepubliky.cz. Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.

- Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

- V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto pravidel rozhoduje pořadatel. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.

- Na hlavním závodě v Praze jsou vyhlášeni absolutní vítězové dle pohlaví (1.- 3.místo).

- V regionech jsou vyhlašovány kategorie dle informací uvedených u konkrétního závodu v propozicích.

- U dětský závodů jsou vyhlašováni absolutní vítězové dle pohlaví (1.-3.místo) v rámci mladší věkové kategorie, tj. ročník 2014 a mladší a v rámci starší věkové kategorie ročník 2010–2013 u dětských závodů. 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

Dětské kategorie

Dle propozic závodu. 

2014 a mladší

Mladší děti

Kratší trasa 500–650 metrů dle závodu

2010–2013

Starší děti

Cca 1 km dle závodu

 

SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

Účastí v závodě udělujete Raul s.r.o svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/videozáznamu a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) za účelem propagace projektu Sokolský běh republiky jako celku (Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích) a s tím souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv na emailu info@behrepubliky.cz

 

*Pořadatel si do spuštění registrací účastníků vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Generální dodavatel

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel