Pravidla závodu Sokolský běh republiky

PRAVIDLA ZÁVODU SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY

PRAVIDLA

Do seriálu běžeckých závodů Sokolský běh republiky (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2020 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "Závody".

POŘADATEL

Pořadatelem závodů Sokolský běh republiky je T.J. Sokol Čertovka., Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L 72923, IČ: 08802106.

 

MARKETINGOVÝ PARTNER

Exkluzívním marketingovým partnerem Sokolského běhu republiky je Raul, s.r.o., Elišky Krásnohorské 12/5, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 54464, IČ: 25608673, DIČ: CZ25608673.

 

REGISTRACE

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele a/nebo v místě určeném Pořadatelem.
 • Děti mladší 18 let (ročník 2002 a mladší) přihlášené na hlavní/dospělý závod platí startovné.
 • Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti mladší 15 let (ročník 2006 včetně).Pro děti mladší 15 let je startovné na dětských trasách zdarma pouze s výjimkou hlavního závodu v Praze, závodu v Terezíně, Opavě, Českých Budějovicích, v Žebráku, Plzni, Zlaté Olešnici a v Jedovnici, kde hradí startovné stanovené pořadatelem.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet Pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
 • Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti pracovních dnů od registrace, bude přihláška stornována. Nejpozději do 25.11. musí být však startovná v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Vždy do středy 25.11.2020 je možná platba startovného převodem.
 • V rámci online registrace lze zakoupit závodnické tričko (pro dospělé i děti) v ceně, která je uvedena při registraci. Závodnická trička jsou zdarma součástí startovného pro závodníky dospělého (hlavního) závodu v Praze. Závodnické tričko je nutné zvolit při online registraci na závod. Velikost trička objednaného při online registraci nelze změnit.
 • Startovné je nevratné.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

 

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Účastníci mladší 16-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE se souhlasem odpovědného zástupce.
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a v případně využití čipové metody měření času i řádně upevněn elektronický čip.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • U pražského závodu pořadatel závodu zajišťuje úschovnu a šatnu.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Pořadatel seriálu Sokolský běh republiky si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde:http://www.olympic.cz/upload/files/EKODEX.pdf) (dále jen: Kodex). Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určené pořadatelem.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě hlavních závodů v jednotlivých městech kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem.
 • V případě, že rodiče fyzicky pomůžou svým dětem k absolvování závodu (držení za ruku, táhnutí dítěte do cíle apod.), bude závodníkovi bude přičtena penalizace 20 sekund a může mu hrozit i případné vyřazení z výsledkové listiny.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno, v cíli a v zázemí.
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích je uveden i čistý čas od proběhnutí startem.
 • Ceny pro vítěze nejsou právně vymahatelné.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.behrepubliky.cz
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto pravidel rozhoduje pořadatel. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.
 • Na hlavním závodě v Praze jsou vyhlášeni absolutní vítězové dle pohlaví (1. -3.místo), vítězové věkových kategorií do 40 let, 50, 60, a nad 60 let (1.místo)
 • V regionech jsou vyhlašovány kategorie dle informací uvedených u konkrétního závodu v propozicích.
 • U dětský závodů jsou vyhlašováni absolutní vítězové dle pohlaví (1.-3.místo) v rámci mladší věkové kategorie tj. do 10 let a v rámci starší věkové kategorie od 11 do 14 let u dětských závodů. 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

Dětské kategorie

Ročníky

Kategorie

Trať

2010 a mladší

Mladší děti

Kratší trasa 500 – 650 metrů dle závodu

2006 - 2009

Starší děti

Cca 1 km dle závodu

 

SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

Účastí v závodě udělujete Raul s.r.o svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/videozáznamu a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) za účelem propagace projektu Sokolský běh republiky jako celku (Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích) a s tím souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv na emailu info@behrepubliky.cz